Bu Sözleşmede yazılı;

“Marka”: ŞİRKET’ in lisans hakkı sahibi sıfatıyla Ürün’de kullanım hakkını haiz olduğu, “BEEMEST ” Markası ve ŞİRKET’ in bildireceği sair markaları ifade eder.

KONU:

ŞİRKET’ in ticaretini yaptığı Ürün’lerin, ÜYE tarafından ŞİRKET’ den satın alınarak, gerçek veya tüzel kişilere satılması hakkında gayri-münhasır üyelik sözleşmesi (kısaca “Sözleşme”) dir.

YORUM VE TEMEL HÜKÜMLER:

HÜKÜMLER:

MADDE 1 / GENEL HÜKÜM

A. Bu Sözleşme ÜYE’ ye acentelik, komisyonculuk, simsarlık, vekillik, ortaklık ve Ürün’ü üretmek veya ürettirmek hakkı vermez.

ÜYE, bağımsız bir tacir vasfını haiz olup, bu Sözleşme’ deki hiçbir hüküm, taraflardan birini, diğerinin acentesi, hukuki temsilcisi, ortağı veya müşterek iş ortağı durumuna getirdiği veya zımni olarak diğer taraflı temsil etmek, diğer tarafın nam veya hesabına ya da diğer tarafı bağlayacak nitelikte Taahhütler üstlenmek veya borç altına girmek yetkisi verdiği şeklinde yorumlanamaz.

Gerek üye ve gerekse oluşturacağı gruplarda yer alacak olan gerçek ve tüzel kişiler, hiçbir surette ŞİRKET in çalışanı, temsilcisi, bayii, acentesi veya şubesi değildir. Üye, bağımsız bir yüklenici olarak

çalışacak olup, vergi ve tüm diğer yasal yükümlülükler bakımından kendi sorumluluğunu uhdesinde taşımaktadır. Üye çalışma grubu oluşturduğu takdirde, bağımsızlığının doğal sonucu olarak bu grupta

yer alan gerçek veya tüzel kişilerle kendi iç ilişkisini tesis edecektir.

B. ÜYE, bu sözleşme’yi tamamen veya kısmen üçüncü kişilere devredemez, ancak ŞİRKET’ in onayı ile üçüncü kişilere devri mümkündür.

C. Bu sözleşme, ÜYE’ ye ürünün veya ŞİRKET’ in pazarladığı diğer ürünlerin satışa arz edilmesi hususunda, bölgede ve sair herhangi bir bölgede, ilde, ilçede veya mahalde tekel hakkı veya münhasır hakkı vermez, adem-i rekabet ve satış / gelir garantisi sağlamaz.

ÜYE, bu sözleşmede yazılı şartlar ve ŞİRKET’ in zaman zaman yazılı olarak bildireceği mevzuata uygun uygulama esasları ve talimatları çerçevesinde, ŞİRKET’ den ürün satın alıp, müşterilerine satmayı kabul ve taahhüt etmiştir. ŞİRKET de bu sözleşmede yazılı şartlarda ürünleri ÜYE’ ye satmayı ve ürünün ÜYE tarafından müşterilerine satılmasını kabul etmiştir.

MADDE 2 / ÜRÜN’ÜN ÜYE TARAFINDAN ŞİRKET’DEN SATIN ALINMASINA İLİŞKİN ŞARTLAR

2.1- ÜYE, ŞİRKET’ den satın alacağı ürün adedini ve türünü, ürün niteliklerini dikkate alarak ŞİRKET’ e sipariş etmek, ŞİRKET de ÜYE ’nin siparişlerini değerlendirerek, sipariş sınırları içinde olmak kaydı ile uygun göreceği adet ve tutarda ürün sağlamak / satmak hakkını haizdir.

2.2- ÜYE, tarafından ürünün siparişi, ŞİRKET ’in internet veya telefon aracılığı ile yapılır.

2.3- ŞİRKET, kendi üretim imkanları çerçevesinde, ÜYE’ nin siparişlerini karşılamak için çaba gösterecektir. Ancak savaş, iç karışıklık, ulaşım şartlarının elverişli olmaması, yolların kapanması, trafiğin kesilmesi ve/veya aksaması, nakliye aracının kaza ve/veya arıza yapması, üretimde meydana gelen aksamalar, hammadde veya malzemelerin temin edilememesi, ürün stoklarının kalmaması, ŞİRKET tesislerindeki teknik nedenlerden dolayı üretimde meydana gelecek aksamalar ve bunlara benzer olağan ve/veya olağanüstü nedenler ile her türlü ekonomik sebeplerden dolayı, ŞİRKET siparişleri karşılayamaz ise, ÜYE, ŞİRKET’e karşı herhangi bir zarar, ziyan ve tazminat talebinde bulunmamayı, bunlardan ötürü herhangi bir sorumluluk yüklememeyi kabul ve taahhüt eder.

Bu çerçevede, ŞİRKET, ÜYE’nin sipariş verdiği ürünün, genel olarak kararlaştırılan teslim zamanlarında ÜYE’ye teslim edilmemesinden sorumlu değildir.

2.4- ŞİRKET’in onay verdiği puan değerine sahip siparişlerde nakliye ücreti ŞİRKET’e aittir. ÜYE tarafından teslim alınan ürünün üretilen ürünlere göre bir farklılığı tespit edilirse aynı gün içinde tekrar şirkete gönderilmesi halinde şirket tarafından yenisi ile değiştirilir.

2.5- ŞİRKET her bir ürünün ÜYE’ye satış fiyatını tek taraflı olarak saptamak ve dilediği zaman değiştirmek ,network marketing sisteminde değişiklikler ve düzenlemeler yapmak, projeler üretmek, dilediği zaman projeleri kaldırmak hakkını haizdir.

2.6- ÜYE nin , fatura tarihinden itibaren 30 gün içinde ödemesini yapmış olması gerekmektedir. Ödenmeyen faturalar için ÜYE aylık %5 gecikme cezası ödeyecektir.

2.7- ÜYE, müşterilerine yaptığı ürün satışlarının her türlü tahsilat ve benzeri risklerini ve sattığı ürünlerin bedellerinin müşterilerinin tarafından ödenmemesi halinde, bunlara ilişkin her türlü dava ve kanuni takibi kendisi üstlenmeyi kabul etmiş olup, bunlara ilişkin her türlü zarar, ziyan ve masraflar ÜYE’ye aittir ve bu veya benzeri sebeplerle ÜYE, ŞİRKET’e karşı ödemelerini geciktiremez veya ödeme yapmaktan imtina edemez.

2.8- ŞİRKET, aynı/benzer hal-koşullardaki üyeler için ürünün teslim usulünde, fiyatında ve ödeme koşullarında yapacağı her türlü değişiklikleri (siparişi öncesinde ve sonrasında) ÜYE’ye kısmen veyatamamen yansıtabilir, genel olarak yukarıdaki maddelerde yazılı koşullarda yapacağı değişiklikleri, zaman zaman ÜYE’ye bildireceği uygulama esasları ile bildirilir. Bu uygulama esasları rekabetin korunmasına dair mevzuata uygun olacaktır. ÜYE, ŞİRKET’in uygulama esasları bildirimlerine aynen riayet etmeyi ve bunlardan her hangi birine riayet etmemesinden sözleşmeye açık aykırılık oluşturacağını şimdiden kabul etmiştir.

MADDE 3 / ÜRÜN’ÜN ÜYE TARAFINDAN MÜŞTERİLERİNE SATILMASINA İLİŞKİN ŞARTLAR

3.1- ÜYE, ürünü ŞİRKET’in ticari itibarına zarar verebilecek tarzda satmamayı taahhüt etmiştir. ÜYE, ürünün vasıf, nitelik ve özellikleri konusunda kendi veya ŞİRKET adına, müşterilerine veya tüketiciler ine ilave hiç bir garanti veremez.

3.2- Ürünün tanıtımı, reklamları ve satış geliştirme faaliyetleri ŞİRKET tarafından belirlenecek şartlarda yapılır. ÜYE, ŞİRKET’in yazılı izni olmadıkça ürün ile ilgili olarak, yazılı veya sözlü hiç bir tanıtım ve reklam faaliyetinde bulunamaz, kendi adına veya üçüncü kişiler adına reklam, ilan afiş yayınlayamaz, dağıtamaz, asamaz.

3.3- ÜYE, ürünleri ŞİRKET’ce belirlenmiş ambalaj ve sunuş şeklinde uygun olarak satmakla yükümlüdür. ÜYE, ŞİRKET’in yazılı iznini almaksızın ürün için ŞİRKET’in unvanını işletme adını, marka. logo ve sair tanıtım işaretlerini içeren poşet, kağıt, kartvizit ve sair ambalaj malzemesi bastıramaz ve kullanamaz. ŞİRKET’in izni ile üretilecek ve kullanılacak bu tür malzemeler ŞİRKET’in bildireceği esaslar çerçevesinde her türlü gideri ÜYE’ye ait olmak üzere imal edilir ve / veya ettirilir. Bu hüküm, ÜYE’nin işyerleri, depoları içinde ve / veya dışında yer alacak her türlü tanıtım levha ve panoları içinde aynen geçerlidir.

3.4- ÜYE, pazarlama ve sair konularda ŞİRKET’ce ihtiyaç duyulabilecek her türlü bilgiyi temin etmeyi ve ŞİRKET ile işbirliği yapmayı kabul ve taahhüt eder.

3.5- ŞİRKET bu sözleşmenin uygulanmasını denetlemek hakkını haizdir.

MADDE 4 / ÜRÜN’ÜN VE MARKASI’NIN KORUNMASI - HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİ

4.1- Üye, ŞİRKET ile gizli ya da açık rekabete giremez, iş içerisinde yer alan gruplara karşı iş haricinde kurduğu irtibatlarında ŞİRKET aleyhine propaganda yapamaz, olumsuz yorum ve davranışlarda bulunamaz. ŞİRKET nin sırlarını 3. kişilere açıklayamaz. Üye, başka bir gruptaki üyeleri yeniden kayıt açarak veya başka bir suretle kendi altına geçiremez. Üye, faaliyetlerini her zaman ve her ortamda ŞİRKET in ticari unvanını ve itibarını yükseltecek şekilde sürdürecektir.

4.2- Üye, sözleşmenin 4.1 maddesine uymadığı takdirde şirket kendisine yazılı ihtarda bulunur. Şirketin ihtarında belirttiği süre sonunda üye’nin aynı durumu değişmemesi halinde bir aylık toplam prim hak edişi ŞİRKET tarafından kesilir. İkinci ihtar süresinin sonunda da üye aynı durumuna devam ettiği takdirde ŞİRKET hiçbir ihtar süresi vermeksizin bu sözleşmeyi tek taraflı olarak feshedip üye’yisistemden uzaklaştırma hakkına sahiptir. Şirket bu madde gereği fesh etmediği üyeleri tüm organizasyon ve özel eğitimlerden uzaklaştırma hakkına sahiptir.

4.3- Sistemden uzaklaştırılan bir üyenin kendine bağlı direkt üyeleri aynı şekilde çalışmaya ve kazanmaya devam edecektir. Uzaklaştırılan üyenin uzaklaştırıldığı tarihe kadar olan kazançları ve hediyeleri üyeye teslim edilir. Sistemden uzaklaştırılan bir üyenin tekrar kayıt olması ve kayıt olma süresi tamamen ŞİRKET’e saklıdır.

4.4- Üyelerimizin üyeliklerini iptal ettirme hakkı vardır. Bu hak sadece kişinin kendisine mahsus olup alt grup ve gruplarını kapsamamaktadır. Üyenin istifasını gerçekleştirmesi için, öncelikle şirkete yazılı olarak istifasını vermesi ve şirkete borç bakiyesinin olmaması gerekmektedir. Üyelik iptali tamamlanan üyenin en az 3 ay sonra tekrar kayıt olabilme hakkı vardır. Üyenin tekrar kaydı gerçekleştikten sonra yeni üye numarası ve şifresi belirlenerek istediği menajerin adına üye olabilir. Yeni kayıtın onaylama ya da durdurma hakkı Şirket’e saklıdır. Üye istediği alanlardaki network pazarlama sisteminde çalışabilir ancak; çalıştığı firmalarda kurucu, yönetici, ortak, taşeron vasfında ise ŞİRKET tarafından üyeliği kabul edilmez ve tespit edildiği takdirde üyeliği tek taraflı fesih edilir.

4.5- ÜYE, Marka(ların) şöhretini ve Şirket’in ticari itibarını koruyup güçlendirecek tarzda hareket etmek ve Şirket’in Marka(lar)ına ve ticari itibarına zarar vermesi muhtemel davranışlardan ve ticari ahlaka uygun olmayan faaliyetlerden kaçınmakla yükümlüdür.

MADDE 5 / ÜYE’NİN DİĞER YÜKÜMLÜLÜK VE SORUMLULUKLARI

5.1- Üye, ŞİRKET namı hesabına gerçek olmayan beyanlarda bulunmayacak ve herhangi bir yükümlülüğe girmeyecektir. Üye, ŞİRKET tarafından belirlenen satış ve pazarlama prensipleri dışında herhangi bir taahhütte bulunamaz. ŞİRKET ın resmi web sitesinde(www.beemest.com.tr) belirtmiş olduğu resmi bilgi ve taahhütler dışında herhangi bir sorumluluğu yoktur. Aksine davranışla taahhütte bulunan üyenin neden olduğu zararlardan doğan sorumluluk üyenin kendisine aittir.

5.2- Şirketin web sitesinden(www.beemest.com.tr) doldurulan üyelik formları resmi nitelik taşımaktadır. Şirketin internet sayfasında yazılı olarak beyan ettiği tüm taahhütler geçerlidir. Şirket sistem hakkında değişken olarak kampanyalar düzenler ve bunu da aynı şekilde resmi web sitesinden beyan eder. Her kampanya için belirtilen kampanya şartları dâhilinde şirket bu ödülleri üyelerine vaat eder.

5.3- Üye, kendisine verilen site giriş şifresini 3.kişilerle paylaşmamakla ve saklı kalmasını sağlamakla yükümlüdür.

5.4- Şifrenin üye tarafından saklanamayıp üçüncü şahısların eline geçmesi nedeni ile üyenin uğrayacağı herhangi bir zarardan ŞİRKET sorumlu tutulamaz.

5.5- Web üzerinden alışverişte herhangi bir sayfada girilen bütün bilgiler, güvenlik ağı ile şifrelenerek sistemlerimize aktarmakta ve bu sayede dışarıdan bu bilgilerin alınması, okunması ve kullanılması mümkün olmamaktadır. Site içerisinde yapılan işlemler sırasında kaydedilen kişisel verilerinizin korunması için gerekli tüm güvenlik tedbirleri (www.beemest.com.tr) tarafından alınmaktadır. Kredi kartı numarası, son kullanma tarihi, kart tipi ve CVV2 güvenlik numarası kesinlikle şirket personeli tarafından görülememektedir. Ayrıca bu kredi kart numaraları(www.beemest.com.tr) tarafından saklanmamaktadır.

5.6- Üye, ŞİRKET tarafından belirlenmiş olan ve resmi internet sitesi olan (www.beemest.com.tr) sitesinde yayınlanan kural ve kaidelere uymayı kabul eder. ŞİRKET kanunlardaki veya kendi satış ve pazarlama planlarındaki değişiklikler dolayısı ile gerekli gördüğünde bu kural ve kaidelerde tek taraflı değişiklik yapma hakkına sahiptir. Anılan bu değişiklik, düzeltme ve yeni düzenlemelerin, internet sitesinde yayınını müteakip Üye, işini yeni düzenlemeler uyarınca ifa edeceğini taahhüt eder.

5.7- İşbu Anlaşma, Üye’nin ŞİRKET ’in resmi internet sitesinden üyelik numarası ve şifresi aldığı tarihten itibaren geçerli olur.

5.8- Üye sisteme Aday Üye olarakta girebilir, siparişinin kesinleşmesiyle birlikte Asil Üye olur. Asil Üye olmadan üye kaydı yapamaz. Aday Üye sistemde en fazla 3 ay kalabilir.

MADDE 6 / SÖZLEŞME’NİN SONA ERMESİ

6.1- ÜYE’nin bu sözleşme hükümlerinden herhangi birine uymaması veya aykırı davranması ya da sözleşme ile yükümlendiği edim ve taahhütlerinden her hangi birisini yerine getirmemesi halinde, ŞİRKET bu sözleşmeyi herhangi bir ihbar süresi olmaksızın derhal tek taraflı olarak feshedebilir. Bu takdirde ŞİRKET, sözleşmeye uyulmamasından veya ihlal edilmesinden ve / veya bu nedenle feshinden ötürü doğmuş, doğacak her türlü maddi-manevi müspet-menfi zarar, ziyan ve kayıplarını ÜYE’ye tazmin ettirmek hakkını haizdir.

6.2- Bu sözleşme aşağıda yazılı nedenlerden her hangi birinin gerçekleşmesi halinde kendiliğinden sona erer (münfesih olur)

(a) ÜYE’nin borçlarını ödemede acze düşmesi.

(b) Üyenin vefat etmesi veya fiilleri işlerini devam ettiremeyecek hale gelmesi.

İşbu Anlaşma tamamen şahsidir ve ölüm durumunda üye kaydı dondurulur; üye olabilme özelliklerini taşıyan 18 yaşını tamamlamış yasal varislerinin bulunması halinde mahkeme kararı ile belirlenen mirasçılara yasal yükümlülüklerin belirttiği şekilde organizasyon devredilerek tekrar aktif hale getirilir.

MADDE 7 / SÖZLEŞME’NİN SONA ERMESİ HALİNDE UYGULANACAK HÜKÜMLER

Sözleşmenin her hangi bir nedenden sona ermesi halinde aşağıda yazılı hükümler uygulanır.

7.1- Üçüncü kişilere duyuruda bulunulması gereken hallerde duyurunun metni ŞİRKET tarafından kararlaştırılır.

7.2- ÜYE, ŞİRKET’den (mevcut veya ilerideki) müşteri kazandırıcı işlemlerinden ötürü ve / veya başkaca herhangi bir nedenden dolayı tazminat, ücret veya sair nam altında, müşteri - pazar portföy tazminatı da dahil olmak üzere, hiçbir bedel talep edemez. ÜYE, ŞİRKET veya üyeleri / bayileri aleyhinde, Müşteriler nezdinde menfi yönde etkileyecek işlem ve eylemlerden kaçınmakla yükümlüdür. Bu hüküm sözleşme sürecinde de geçerlidir.

MADDE 8/ KİŞİSEL VERİLERİN DOĞRULUĞU VE İŞLENMESİ

8.1- İş bu sözleşme kapsamında ÜYE tarafından ŞİRKET e verilen nüfus bilgileri, adres, telefon ve elektronik posta bilgileri dahil ancak bunlarla sınırlı olmaksızın her türlü kişisel bilgi/veri, işbu sözleşmenin ifası amacıyla ÜYE nin işlerini daha iyi anlayabilmek ve onlara destek olmak ,özel fırsatlar ve promosyonlar sunmak,tüm ürünlerimiz ve iş fırsatlarımız hakkında onları bilgilendirmek için ŞİRKET kayıtlarında saklanmakta, tasnif edilmekte ,iş amaçlı raporlarda kullanmakta ve bu amaçlarla ÜYE nin üst Menajerleri ile paylaşabilmektedir. ÜYE işbu sözleşmeyi imza ile bahsi geçen verilerin saklanmasına, tasnif edilmesine ve iş amaçlı raporların hazırlanması için kullanılmasına, bu verilerin ŞİRKET in kendisi, bağlı kuruluşları ve 3. Taraf hizmet sağlayıcıları tarafından kullanılmasına peşinen muvafakat etmiştir.

8.2- ŞİRKET ÜYE nin gerek e-posta , SMS veya her ne suretle olursa olsun dijital ortamda veya ıslak imzalı olarak kendisine ilettiği adres ve /veya ikametgah bilgilerinden herhangi bir tanesini ÜYE ye yeniden bilgilendirme yapmaksızın ÜYE nin iletişim adresi olarak tanımlamaya ÜYE ile tüm işlemlerde kullanmaya yetkilidir.

8.3- ÜYE kişisel bilgilerinde değişiklik yaptığında 02624356010 numaralı telefonu arayarak bilgilerini güncellemekle sorumludur

MADDE 9 / DİĞER HÜKÜMLER

9.1- Delil Anlaşması; Bu sözleşmenin uygulanmasından doğabilecek hesap uyuşmazlıklarının çözümünde ŞİRKET’in ticari defterleri ve bu defterlerdeki kayıtları (bilgisayar kayıtları dahil) tek taraflı kesin delil niteliğindedir. (H.U.M.K. 287)

9.2- ÜYE yukarıda yer alan kendisine ait tüm bilgilerin doğru ve tam olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

9.3- Yetkili Mahkemeler; Taraflar arasında bu sözleşmeden doğabilecek uyuşmazlıkların çözümünde Kocaeli mahkemeleri ve icra müdürlükleri yetkilidir. Bununla beraber, ŞİRKET, kanunen yetkili diğer bir mahkeme ve mercilere başvurmak hakkını haizdir.